RADY PRAWNE

Abonament RTV 2013: kto nie musi płacić?

28.09.2012
Abonament RTV 2013: kto nie musi płacić?

Opłaty abonamentowe pobiera się za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych w celu umożliwienia realizacji misji publicznej przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji.

Rejestracji odbiorników radiowych i telewizyjnych dokonuje się w urzędach pocztowych w ciągu 14 dni od dnia wejścia w ich posiadanie. Krajowa Rada przypomina jednocześnie, że niektóre grupy osób są zwolnione z obowiązku płacenia abonamentu.

Do grup, które są zwolnione z opłat abonamentowych zaliczamy osoby:

 • z I grupą inwalidzką;
 • całkowicie niezdolne do pracy, na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 • o znacznym stopniu niepełnosprawności, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej;
 • trwale lub okresowo całkowicie niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym, na podstawie ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 • które ukończyły 75 lat;
 • które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego;
 • niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu;
 • niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%;
 • które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia;
 • spełniające kryteria dochodowe, określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych;
 • które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;
 • bezrobotne, o których mowa w art. 2 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • inwalidzi wojenni i wojskowi na podstawie ustawy z dnia 29 maja 1974 roku o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin;
 • posiadające prawo do świadczenia przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 roku o świadczeniach przedemerytalnych;


To tylko niektóre spośród wielu grup uprzywilejowanych.

Z opłaty zwolnione są także publiczne zakłady opieki zdrowotnej, sanatoria i żłobki, publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne systemu oświaty, państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe, domy pomocy społecznej.

Dodano przez: krzychu

Komentarze do artykułu

Dodaj komentarz: