RADY PRAWNE

Kontrola podatkowa - jak przebiega?

18.04.2013
Kontrola podatkowa - jak przebiega?

Każdą dokonaną kontrolę dokumentuje się w protokole, można również utrwalić ją za pomocą aparatury rejestrującej obraz czy dźwięk.

Protokół z kontroli powinien zawierać takie informacje jak:

  • dane kontrolowanego;
  • dane osoby kontrolującej;
  • przedmiot i zakres kontroli;
  • miejsce i czas kontroli;
  • opis wykonanych ustaleń;
  • pouczenie o prawie złożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień oraz prawie złożenia korekty deklaracji;
  • pouczenie o obowiązku zawiadomienia organu podatkowego przez kontrolowanego o każdej zmianie swojego adresu dokonanej w ciągu 6 miesięcy od dnia zakończenia kontroli podatkowej, jeżeli w toku kontroli podatkowej ujawniono nieprawidłowości, oraz pouczenie o skutkach niedopełnienia tego obowiązku.

Do protokołu kontroli można dołączyć protokoły z przesłuchań świadków i opnie biegłych. W takim protokole mogą również znajdować się informacje dotyczące badania ksiąg. W tym celu nie ma konieczności sporządzania odrębnego protokołu.

Należy pamiętać, że każdy protokół trzeba sporządzić w dwóch egzemplarzach dla kontrolującego i kontrolowanego.

Każdy kontrolowany w sytuacji, gdy nie zgadza się z ustaleniami w protokole, ma prawo złożyć zastrzeżenia w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał protokół. Jeśli kontrolowany nie złoży takiego pisma w odpowiednim terminie, przyjmuje się, że kontrolowany nie kwestionuje ustaleń kontroli. W razie jakichkolwiek zmian podczas kontroli, kontrolujący jest zobowiązany do poinformowania organu podatkowego.

Korekta deklaracji

W sytuacji, gdy kontrolowany zgadza się ze sporządzonym protokołem, ma prawo do złożenia deklaracji. Jeśli kontrolowany nie jest pewny, musi poczekać na decyzję organu podatkowego, to on stwierdzi kto ma rację.

W sytuacji, gdy kontrola podatkowa spowoduje ujawnienia się nieprawidłowości, kontrolowany ma obowiązek złożenia prawidłowej deklaracji lub dokonać jej korekty, aby była ona zgodna decyzją organu podatkowego. W przypadku gdy kontrolowany tego nie uczyni, organ podatkowy nie później niż w terminie 6 miesięcy od zakończenia kontroli, rozpocznie postępowanie podatkowe.

Dodano przez: krzychu

Komentarze do artykułu

Dodaj komentarz: