RADY PRAWNE

PIT 2011: trzeba rozliczyć odszkodowanie?

13.04.2012
PIT 2011: trzeba rozliczyć odszkodowanie?

W ustawie PIT - Dziennik Ustaw 2010, Nr. 51, poz. 307 stwierdzono, że nie musimy rozliczać z fiskusem odszkodowań i zadośćuczynień, jeśli ich wysokość lub zasady przyznawania wynikają wprost z przepisów ustaw lub rozporządzeń wydanych na ich podstawie.

Z ustawy wynika że:
„Wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem m.in.:
- określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę;
- odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników;
- odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom pozostającym w stosunku służbowym;
- odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji;
- odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód innych niż ugody sądowe”.

Zgodnie z ustawą opodatkowane jest np: dobrowolna wpłata na konto poszkodowanego przez sprawcę wypadku, odszkodowaniami wypłaconymi za mobbing w pracy, niesłuszne aresztowanie czy przewlekłe postępowanie przed sądem Ale także za odszkodowania przyznanego za to, że firma zwolniła pracownika skracając mu jednocześnie okres wypowiedzenia umowy o pracę.

Podatek nie należy się natomiast w przypadkach takich jak odprawa za odejście z pracy (niezależne od pracownika), odszkodowania (zadośćuczynienia) orzekane na podstawie kodeksu postępowania karnego.

W tym przypadku należy je rozliczać według zasad ogólnych.

Dodano przez: krzychu

Komentarze do artykułu

Dodaj komentarz: