RADY PRAWNE

Zasiłek chorobowy może pozbawić Cię „trzynastki”

12.07.2012
Zasiłek chorobowy może pozbawić Cię „trzynastki”

Wszystkim pracownikom strefy budżetowej zatrudnionym w ramach stosunku pracy (a więc wyklucza to osoby zatrudnione na podstawie umowy o dzieło, czy zlecenia) po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku przysługuje prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, tzw. „trzynastki”. Możliwe jest również przyznanie tego wynagrodzenia pracownikom, którzy nie przepracowali całego roku, pod warunkiem, że okres ten wynosił co najmniej 6 miesięcy (z wyjątkami m.in.: dla nauczycieli, jeśli stosunek pracy został zawarty w trakcie roku szkolnego/akademickiego, pracowników sezonowych, czy na podstawie przeniesienia służbowego).

Pomimo spełnienia określonych wyżej wymagań, można utracić prawo do rocznego wynagrodzenia w następujących sytuacjach:

  • nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy trwającej dłużej niż dwa dni,

  • stawienia się do pracy lub przebywania w pracy w stanie nietrzeźwości,

  • wymierzenia pracownikowi kary dyscyplinarnej wydalenia z pracy lub ze służby,

  • rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.


Wysokość „trzynastki” ustala się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia otrzymanego w ciągu roku, za który ona przysługuje, a w przypadkach, gdy okres pracy wynosił mniej niż rok – proporcjonalnie do tego czasu.

Należy jednak mieć na względzie uchwałę SN z dnia 7 lipca 2011 roku (III PZP 3/11), zgodnie z którą „Okresy pobierania przez pracownika niezdolnego do pracy wynagrodzenia i zasiłku chorobowego nie podlegają wliczeniu do 6-miesięcznego okresu przepracowanego w danym roku kalendarzowym, wymaganego do nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego”, co stanowi rozwinięcie wykładni, że w istocie liczy się nie tyle sam czas pozostawania w stosunku pracy, ale efektywne przepracowanie danego okresu.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 1997 r.)

Dodano przez: krzychu

Komentarze do artykułu

Dodaj komentarz: