RADY PRAWNE

Zasiłek wychowawczy: komu przysługuje?

15.10.2012
Zasiłek wychowawczy: komu przysługuje?

Zasiłek wychowawczy to forma pomocy pieniężnej dla rodziny, która znalazła się w trudnej sytuacji finansowej. Kluczowe dla ustalenia prawa do tego zasiłku jest kilka czynników, m.in. dochód miesięczny przypadający na jednego członka rodziny. I tak zasiłek wychowawczy przysługuje rodzinom o dochodach nie przekraczających 504 zł na głowę. Od listopada 2012 roku kwota, ta będzie wynosić 539 zł natomiast w listopadzie roku 2014 wzrośnie już do 574 zł.

W przypadku rodzin, w których dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności, kwota dochodu jest zwiększona na korzyść rodziny i wynosi obecnie 583 zł (od listopada 2012 – 623 zł, od listopada 2013 - 664 zł).

Progi dochodowe stanowią górną i w zasadzie nie przekraczalną granicę. Jest jednak jeden wyjątek, który pozwala na przekroczenie dochodu, pod pewnymi warunkami. Chodzi o sytuację, gdy dochód może przekraczać podane kwoty o kwotę niższą lub równą kwocie najniższego zasiłku wychowawczego przysługującego w okresie, na który jest ustalany i zasiłek wychowawczy przysługiwał zainteresowanym w poprzednim okresie zasiłkowym. Od dnia 1 listopada 2012 roku wysokość zasiłku ustalono na kolejne kwoty:

  • na dziecko w wieku do lat 5 kwotę 77 zł,
  • na dziecko pomiędzy 5 a 18 rokiem życia kwotę 106 zł,
  • na dziecko powyżej 18 roku życia kwotę 115 zł.

Aby otrzymać dodatek wychowawczy należy złożyć wniosek o zasiłek wychowawczy w urzędzie gminy lub miasta – musi być to urząd właściwy dla miejsca zameldowania. We wniosku powinny znaleźć się takie informacje jak dane osoby występującej o przyznanie świadczeń rodzinnych, w tym: imię, nazwisko, data urodzenia, numer PESEL lub seria i numer dowodu osobistego lub paszportu oraz w razie potrzeby nazwa organu rentowego wypłacającego emeryturę lub rentę, numer emerytury lub renty lub numer konta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Dołączyć należy też dane dzieci pozostających na utrzymaniu osoby wnioskującej.

Należy również dołączyć takie dokumenty jak zaświadczenia o dochodach, zaświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów, oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, dokument stwierdzający wiek dziecka, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego, prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej, zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Dodano przez: krzychu

Komentarze do artykułu

Dodaj komentarz: